Etiquette

Etiquette: gedrag op de baan

Bij het golfspelen is de etiquette niet aan regels onderworpen en zijn er ook geen strafpunten bij het niet naleven ervan. Het getuigt echter van weinig wellevendheid en fair-play een golfspeler onwaardig, indien men zich niet houdt aan de hierna aangegeven richtlijnen.

Het voornaamste uitgangspunt is dat altijd rekening wordt gehouden met andere spelers op de baan.

De geest van het spel “The Spirit of the Game”: Golf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de Regels speelt.

Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst hoffelijk en sportief te gedragen.

Hou er evenwel rekening mee dat sommige local rules verband kunnen houden met de etiquette en op die manier toch nog sancties en/of strafpunten kunnen opleveren.

Vóór de wedstrijd

Op het terrein worden steeds golfschoenen met softspikes gedragen. T-shirts en bluejeans zijn verboden. Enkel polo-shirts met kraagje, bermuda’s tot kniehoogte en lange broeken van normale snit of 3/4 zijn toegelaten. Dames mogen golf shorts en shirts met kraagje maar zonder mouwen dragen. Indien de heren bermuda’s dragen zullen hieronder steeds kousen worden gedragen. Consulteer de uitgebreide uitleg in de rubriek dresscode op de website www.steenpoel.be.

Voor de start van een wedstrijd

 • Wees steeds minstens 10 minuten voor uw starttijd op de vertrekplaats aanwezig en haal onmiddellijk uw scorekaart af op het secretariaat (met betaling van de deelnamefee);
 • Bij de inschrijving moet u duidelijk aangeven of u al dan niet aanwezig zult zijn op de prijsuitreiking;
 • Zorg ervoor in de gepaste kledij en met de juiste schoenen aan te treden (golfschoenen met softspikes).Golfschoenen zijn steeds vereist op het terrein; niet enkel bij wedstrijden;
 • Alle deelnemers dragen een golftas (of plaatsen een golftas op een trolley) met de benodigde clubs. Trolley enkel voor de heren vanaf 65 jaar en dames vanaf 60jaar;
 • Vergewis u ervan dat u een pitchfork, potlood en voldoende ballen bijheeft;
 • Spelers moeten opletten dat bij hun slag of oefenswing niemand in de buurt of in de lijn kan worden geraakt door de club, de bal, of door opvliegende stenen, grint, takken en dergelijke;
 • Wanneer iemand op een tee zijn stance heeft ingenomen zwijgt men en blijft men onbeweeglijk tot na de afslag;
 • Houdt steeds de juiste club, een bal en een tee klaar , teneinde geen tijd te verliezen wanneer men aan beurt is om af te slaan.

Op de tee

 • Vooraleer een practiceswing of een stroke te doen moet men er zich van vergewissen dat niemand te dichtbij staat of zou kunnen getroffen worden door de club , steentjes, twijgen enz;
 • Wie aan de eer is moet de kans krijgen ongestoord zijn bal op te teeën en af te slaan, wat inhoudt dat de medespelers niet in de weg staan, zwijgen en niet bewegen;
 • Spelers behoren er voor te zorgen dat elektronische apparaten die zij bij zich hebben andere spelers niet afleiden;
 • Spelers horen niet vlak bij of recht achter de bal te staan, of recht achter de hole, wanneer een speler wil gaan slaan;
 • Een speler behoort zijn bal niet op de afslagplaats op te teeën voordat het zijn beurt is om af te slaan;
 • Let evenwel op dat de afslag enkel geschiedt wanneer de voorgaande partij niet kan geraakt worden door de bal in casu de green heeft verlaten ;
 • Slaat de speler een bal in een richting die gevaar kan opleveren voor anderen, dan behoort hij onmiddellijk een waarschuwing te schreeuwen. De traditionele roep in deze situaties is: “FORE”;
 • Zodra iedereen heeft afgeslagen gaat men onmiddellijk naar zijn bal voor de volgende slag teneinde langzaam spel te vermijden.
 • Spelers die afslaan op nr 9/18 hebben voorrang op de afslag van nr 2/11;
 • Spelers op de green nr 6/15 dienen de klok te luiden om aan te geven dat de green nr 6/15 vrij is;
 • Spelers wachten op het belsignaal dat aangeeft dat de spelers de green nr 6/15 hebben verlaten alvorens af te slaan op tee nr 6/15;
 • Spelers op de green 9/18 wachten met putten tot de afslag van de 1/10 vrij is.

Op de baan

 • Spelers mogen pas slaan als de spelers vóór hen buiten bereik zijn;
 • Spelers behoren altijd het baanpersoneel dat binnen bereikbare afstand werkt, te waarschuwen als zij bij de komende slag gevaar zouden kunnen lopen;
 • Slaat de speler een bal in een richting die gevaar kan opleveren voor anderen, dan behoort hij onmiddellijk een waarschuwing te schreeuwen. De traditionele roep in deze situaties is: “FORE”;
 • Alle plaggen die bij een stroke worden losgeslagen dienen te worden teruggelegd en aangedrukt om het terrein minimaal te beschadigen;
 • Zorg voor het terrein: spelers behoren elke beschadiging door een uitgeslagen plag en elke beschadiging van de green (ongeacht of die door de speler zelf is veroorzaakt) zorgvuldig te herstellen;
 • Wanneer een bal gezocht dient te worden en dit eventueel een tijdje zou kunnen duren (binnen de 3-min. Regel) kunt u de achteropkomende partij teken doen door te gaan. Op Steenpoel is door de compactheid van het terrein deze richtlijn minder van toepassing maar men doet er best aan het zoeken zo snel mogelijk te beëindigen om geen opstoppingen aan de afslagen te veroorzaken;
 • Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. Het Sport Comité mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden. Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te behouden met de groep voor hen;
 • Wanneer men een achteropkomende partij verzocht heeft door te gaan moet men hierop aansluiten zodra zij buiten het bereik zijn van uw volgende stroke;
 • Indien er tussen uw partij en de voorgaande meer dan een volledige hole ligt dient u de nakomende partij te verzoeken door te gaan daar uw partij het ritme van de wedstrijd niet kan volgen tenzij u er voor zorgt de vertraging op te vangen;
 • Om traag spel te vermijden kan u op het volgende letten : denk vooraf welke club u gaat gebruiken voor uw volgende stroke en hou hem reeds klaar;
 • Maak geen veelvuldige oefenswings en vertrek onmiddellijk zodra u de bal heeft geslagen ;
 • Een partij met twee heeft steeds voorrang op een driebal of een vierbalpartij ; een speler alleen heeft geen enkele voorrang, dit kan gezien worden als een aanmoediging om met andere personen samen te spelen; een partij die geen volledige ronde speelt heeft geen enkele voorrang op de baan;
 • Een speler alleen die een trainingsronde speelt mag nooit meer dan 2 ballen naar de holes spelen en alleen dan wanneer er geen andere partij achterop komt;
 • Gedurende week-ends en feestdagen worden geen solo trainingsrondes toegelaten gezien het grote aantal spelers die van het terrein gebruik wensen te maken;
 • Indien uw bal na het maken van een stroke in de richting van een andere speler vliegt, moet er onmiddellijk luid en duidelijk “FORE” geroepen worden ;
 • Wanneer u “FORE” hoort roepen, bedek uw hoofd met uw armen en draai u niet om in de richting van waaruit geroepen wordt;
 • Een groep die een volle ronde speelt heeft het recht een groep die een kortere ronde speelt voorbij te gaan. Het begrip “groep” houdt ook in een speler alleen.

De bunkers

 • Ga steeds in een bunker langs de laagste kant en verlaat de bunker langs dezelfde kant;
 • Voordat een speler een bunker verlaat, behoort hij alle door hem en door anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken;
 • Hark het zand van de opstaande randen van de bunker naar boven toe teneinde de vorm en structuur van de bunker te bewaren;
 • Leg steeds de hark op de daartoe voorziene plaats terug;
 • In geval van pandemie (geen hark in de bunker) dan vult u de voetstappen en oneffenheden zorgvuldig op en vlakt af met een club of de voeten! 

Op en rond de greens

 • Wanneer u de bal op green heeft gespeeld plaats uw tas of trolley zo dicht mogelijk bij of in de richting van de volgende afslagplaats;
 • Rij nooit met een trolley op de green of tussen green en bunkers;
 • Laat uw golftas niet liggen of staan op de voorgreen;
 • Indien uw bal op korte afstand van de green is geland neemt u liefst de club om de pitch of chip uit te voeren en uw putter uit uw tas die u intussen bij de volgende afslag heeft geplaatst (vermijden van langzaam spel);
 • Vooraleer uw bal op de green te putten draag er zorg voor in eerste instantie uw pitchmark te herstellen, kijk of er eventueel pitchmarks zijn die door vorige minder respectvolle en slordige speler zijn nagelaten en herstel ook deze;
 • Soms rolt de bal van de green nadat hij wel op de green heeft gepitcht, vergeet evenmin deze mark te herstellen;
 • Pitchmarks herstelt men door de pitchfork onder de impact te steken en de samengedrukte grond even los te maken, vervolgens steekt men rond de pitchmark en brengt het gras naar binnen toe zodat geen grond bovenaan komt te liggen, vervolgens drukt met zachtjes alles gelijk met de green;
 • Spelers behoren niet op de puttinglijn van een andere speler te gaan staan en geen schaduw te veroorzaken op de puttinglijn;
 • Wanneer de vlag uit de hole verwijderd wordt draagt men er zorg voor niet te dicht bij de hole te staan om beschadiging van de holerand te vermijden (dit geldt eveneens bij het terugplaatsen); de vlaggenstok wordt voorzichtig op de green neergelegd en bij het terugplaatsen keurig in de pot gezet;
 • Ga niet op uw putter leunen bij het wachten of bij het verwijderen van uw bal uit de hole;
 • Maak geen gebruik van uw putter om de bal uit de hole te halen;
 • Zodra iedereen van uw partij heeft uitgeholed (in stroke-play in matchplay mag de hole gegeven worden) wordt de vlag terug in de hole geplaatst en verlaat iedereen onmiddellijk de green;
 • Spelers behoren op of bij de green te blijven totdat alle spelers van de groep hebben uitgeholed;
 • Scorekaarten worden ingevuld aan de volgende afslagplaats;
 • Een speler die als marker optreedt behoort de score met de betreffende speler zo nodig te verifiëren en te noteren;
 • De eindscore wordt gecontroleerd buiten het terrein .

Tot besluit; strafmaatregelen

Een lid aangeduidt door het Sport Comité en/of de leden van het Sport Comité vervullen de rol van Marshal, zij zijn ten alle tijden gemachtigd op te treden. Hun bevindingen worden voorgelegd aan het Discipline Comité dat hierover uitspraak zal doen.
Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen maakt dat het golfspel voor iedereen veel aangenamer.
Het Discipline Comité zal gepaste disciplinaire maatregelen treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt.

Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden:

 • ontzegging van toegang tot de baan voor een bepaalde periode;
 • uitsluiting van een aantal wedstrijden.

Dit wordt gerechtvaardigd geacht in het belang van de meerderheid van de spelers die wel volgens deze richtlijnen willen spelen.
Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette kan het Sport Comité de speler diskwalificeren.

Bij de prijsuitreiking

Elke speler (senior, junior of dame) die in aanmerking komt voor een prijs dient zich aan de prijzentafel aan te bieden in de kledij dat door de Dresscode wordt bepaald (cfr submenu Dresscode).

Elke prijsuitreiking is een beetje een feest; het is dus belangrijk voor de groepsgeest en uit respect voor de sponsor en de medespelers in grote getale op de prijsuitreiking aanwezig te zijn.

Indien alle spelers de regels van het spel eerbiedigen dan wordt het golfspel eens zo aangenaam.

Scroll to top